A+ A A-

Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van de website (hierna: "site") gelden de volgende voorwaarden naast alle daarvoor toepasselijke wettelijke regels.

"EenVerzekering.be" heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. "EenVerzekering.be" garandeert echter niet dat de inhoud van de site volledig, accuraat en foutloos is. "EenVerzekering.be" sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site, de onmogelijkheid de site te gebruiken en voor het geval een derde onrechtmatig gebruikt maakt van de site, tenzij die schade veroorzaakt mocht zijn door opzet of grove schuld van "EenVerzekering.be".

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld middels een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. "EenVerzekering.be" heeft geen zeggenschap over deze websites. "EenVerzekering.be" is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan daarvoor ook niet aansprakelijk worden gehouden.

"EenVerzekering.be" spant zich naar alle redelijkheid in haar eigen systemen, waaronder de databank met (persoonlijke) gegevens, te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. "EenVerzekering.be" treft hiervoor de haars inziens passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij zij onder meer rekening houdt met de stand van de techniek. "EenVerzekering.be" is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde, tenzij die schade veroorzaakt mocht zijn door opzet of grove schuld aan de zijde van "EenVerzekering.be". 
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot, over of naar aanleiding van deze site tussen "EenVerzekering.be" en de gebruiker zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI