ABC Verzekeringen

Is een initiatief van Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen. Hiermee wil Assuralia het grote publiek informeren over risico's en verzekeringen. De informatie op hun website werd met alle mogelijke zorg samengesteld en ze willen duidelijk en neutraal zijn, zonder enig commercieel doel.

Assuralia

Assuralia is de Belgische beroepsvereniging van (her)verzekeringsondernemingen. Het doel van de vereniging is onder meer belangenbehartiging voor haar leden en ontwikkeling van de branche.

Assuralia is in 2004 voortgekomen uit het in 1947 opgerichte Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (B.V.V.O.). Deze beroepsvereniging kwam zelf weer voort uit de Federatie der Verzekeringsmaatschappijen, opgericht in 1920.

Verzekeringsmaatschappij

Een verzekeringsmaatschappij of verzekeraar is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt. Doorgaans wordt een verzekeraar gedefinieerd als een financiële onderneming die zich tegen het genot van een zeker bedrag (premie) jegens een andere partij (de verzekeringnemer) verbindt tot het doen van één of meer uitkeringen indien een bepaalde onzekerheid zich voordoet.

Verzekering

Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met een verzekering poogt de verzekeringnemer de financiële gevolgen van een risico af te dekken die hij zelf niet kan of wil dragen.

Sectorale gedragsregels voor
verzekeringstussenpersonen

1. Algemene bepalingen.1. De tussenpersoon verbindt er zich toe bij te dragen tot het imago van het
beroep.
1.2. De tussenpersoon verbindt er zich toe integriteit, loyauteit en eerlijkheid in acht
te nemen ten overstaan van anderen, onder wie consumenten,
verzekeringsondernemingen en andere tussenpersonen.
1.3. De tussenpersoon moet over voldoende kennis beschikken om doeltreffend de
consument te kunnen informeren. Met dat doel zal de tussenpersoon zijn
beroepskennis en vaardigheden alsmede die van zijn medewerkers onderhouden en
ontwikkelen.
1.4. De tussenpersoon stelt alles in het werk om iedere verzekeringsfraude of poging
tot verzekeringsfraude te bestrijden. Hij zal daartoe o.a. zijn medewerking verlenen
binnen de afspraken die hierover sectoraal worden gemaakt.2. Verplichtingen van de tussenpersoon t.o.v. de consumenten
2.1. Elke communicatie of informatie die de tussenpersoon verstrekt moet pertinent,
correct en eerlijk zijn. Ze mag geen aanleiding geven tot misleiding. Iedere
overdrijving of verzwijging moet worden vermeden.
2.2. De tussenpersoon licht de consument steeds duidelijk in over zijn hoedanigheid
waarin hij handelt, zoals voorzien in artikel 2, &#sect; 1 van de wet van 27 maart
1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.
Hij zal de consument, die er om vraagt, uitsluitend de na(a)m(en) noemen van de
maatschappijen waarbij hij gemachtigd is polissen te plaatsen.
2.3. De tussenpersoon staat de consument bij in de analyse van zijn behoeften. Hij
stelt hem de meest aangepaste waarborgen voor. Overeenkomstig zijn wettelijk
statuut en zijn contractuele verbintenissen kiest de tussenpersoon een
verzekeringsonderneming in het belang van de consument en rekening houdend met
de voorkeur van deze laatste.
2.4. De tussenpersoon onthoudt zich van iedere deloyale druk op de consument
waardoor diens vrije keuze van verzekeringsonderneming wordt beperkt.2.5. De tussenpersoon engageert zich, in de uitoefening van zijn beroep, naar best
vermogen en in alle objectiviteit de hem toevertrouwde belangen te dienen. Hierbij
dienen de belangen van de consument steeds voor te gaan op het eigenbelang van
de tussenpersoon.
2.6. De tussenpersoon zal op een discrete wijze gebruik maken van de over de
consument bekomen informatie.
2.7. De tussenpersoon heeft de algemene plicht, overeenkomstig zijn wettelijk statuut
en zijn contractuele verbintenissen, de consument bij te staan zowel bij de
onderschrijving, het beheer van verzekeringen als bij de regeling van schade. De
tussenpersoon zal de consument aanzetten tot preventie.
3. Verplichtingen van de tussenpersoon t.o.v. de
verzekeringsondernemingen
3.1. De tussenpersoon doet al het mogelijke om van de consument de informatie te
bekomen die gewoonlijk nodig is voor de verzekeringsonderneming om de gewenste
dienst(en) te leveren.
3.2. De tussenpersoon doet al het nodige om dubbele gebruiken in de
administratieve verwerking van polissen te vermijden. Met dit doel maakt hij, in de
samenwerking met verzekeringsondernemingen, gebruik van de meest geschikte
middelen om de beheersefficiëntie in het algemeen te verbeteren.3.3. De tussenpersoon verbindt er zich toe de naam van de
verzekeringsonderneming niet te misbruiken en zich van laster tegenover de
verzekeringsonderneming te onthouden.
3.4. De tussenpersoon verplicht er zich toe aan de verzekeringsonderneming de te
betalen bedragen over te maken binnen de overeengekomen termijnen.
4. Verplichtingen van de tussenpersonen onderling
4.1. De tussenpersoon verbindt er zich toe zich in zijn relaties met andere
tussenpersonen hoffelijk en vertrouwenswaardig te gedragen. Hij onthoudt zich van
het inwinnen van informatie over zijn concurrenten met ongeoorloofde middelen.
4.2. De tussenpersoon legt zichzelf het verbod op iemand ertoe aan te zetten een
contractuele relatie met een concurrent op ongeoorloofde wijze te verbreken of zijn
verplichtingen ten aanzien van deze laatste niet na te komen.
4.3. De tussenpersoon zal het werk van zijn collega's eerbiedigen en zal zich van
laster en kwaadsprekerij onthouden.
5. Verplichtingen van de tussenpersoon t.o.v. zijn medewerkersever, het geheel
van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de relaties met personeel.
5.2. De tussenpersoon moe5.1. De tussenpersoon respecteert, in zijn hoedanigheid van werkgdigt de zin voor initiatief en hetverantwoordelijkheidsbesef bij zijn medewerkers en stagiairs aan. Hij helpt hen hun
bekwaamheden te ontwikkelen met aangepaste vorming.
6. Verplichtingen van de tussenpersoon t.o.v. de aandeelhouders
6.1. De tussenpersoon zorgt ervoor dat zijn activiteit bijdraagt tot zijn voortbestaan en
tot het creëren van een toegevoegde waarde voor het kapitaal dat door de
aandeelhouders is geïnvesteerd.
6.2. De tussenpersoon eerbiedigt de gelijkheid van de aandeelhouders.6.3. De tussenpersoon licht hen op passende wijze en ten gepaste tijde in over
iedere factor of beslissing die hun situatie ingrijpend kan beïnvloeden; meer bepaald
worden de boekhouddocumenten tijdig opgesteld en geven zij de reële toestand van
het bedrijf weer.
7. Verplichtingen van de tussenpersoon t.o.v. de overheid
7.1. De tussenpersoon leeft de reglementen die zijn activiteiten regelen na en werkt
samen met de voogdij-instanties teneinde een correcte toepassing ervan te
verzekeren.
7.2. De tussenpersoon zal bijzondere aandacht besteden aan pogingen om zijn
diensten en netwerk te gebruiken voor het witwassen van misdaadgeld. In
voorkomend geval zal hij ieder fraudegeval dat verband houdt met het witwassen van
fondsen aan de desbetreffende overheidsinstanties meedelen met vermelding van de
namen van de betrokken personen.
7.3. Iedere gift van een tussenpersoon die niet conform is met de wet of de
gebruiken, ten gunste van politieke partijen, kandidaten voor een verkiezing of
ambtenaren, is verboden.
8. Regeling van geschillen tussen de tussenpersoon en zijn omgeving 8.1. De tussenpersoon geeft in geval van geschil de voorkeur aan een minnelijke
regeling.
8.2. Het beroep op de gewone rechter of op een scheidsrechter wordt over het
algemeen vooraf aan de tegenpartij gemeld.
8.3. Bij het regelen van geschillen wordt iedere praktijk die de sereniteit van de
debatten aantast vermeden.

GEDRAGSREGELS VAN DE VERZEKERINGSONDERNEMING

1. Algemene bepalingen 1.1. De verzekeringsonderneming komt nauwgezet de verplichtingen na die zij aangaat jegens haar diverse gesprekspartners, waarvan er sommige hierna zijn vermeld. 1.2. De verzekeringsonderneming verbindt er zich toe integriteit, loyaliteit en eerlijkheid in acht te nemen in haar relaties met anderen, waaronder de verbruikers, de tussenpersonen en de andere verzekeringsondernemingen. 1.3. De verzekeringsonderneming verbindt er zich toe het imago van het beroep te versterken. 1.4. De verzekeringsonderneming verbindt er zich toe alles in het werk te stellen om iedere fraude en poging tot verzekeringsfraude te bestrijden.

2. Verplichtingen van de verzekeringsonderneming jegens de consumenten
2.1. De informatie die de verzekeringsonderneming verstrekt is correct en relevant en mag
niet misleidend zijn; iedere overdrijving of verzwijging dient te worden vermeden. De
algemene voorwaarden, alsmede de directe en indirecte communicatie met de (kandidaat-)
verzekerde moeten duidelijk, nauwkeurig en begrijpelijk zijn.
2.2. De geleverde diensten zijn, zowel inzake productie als inzake het schadebeheer,
conform de beschrijving die ervan wordt gegeven; de verzekeringsonderneming treft de
nodige maatregelen om elk disfunctioneren of elke niet-gelijkvormigheid te verhelpen die
niet aan de consument, maar aan de verzekeringsonderneming te wijten zou zijn.
2.3. De verzekeringsonderneming verbindt zich, in zoverre dit van haarzelf afhangt, tot een
correcte schaderegeling binnen een redelijke termijn. Dit schadebeheer moet actief zijn en
qua aanpak gerelateerd worden aan de aard en de omvang van de schade. Wanneer de
verzekeraars van mening verschillen over het schadegeval waarbij zij betrokken zijn, maar
het recht op uitkering niet betwisten, mag dit geen nadelige gevolgen hebben voor de
dienstverlening naar de consument en de uitbetaling van de hoe dan ook verschuldigde
sommen.
2.4. De consument heeft recht op een aanvaarding en behandeling van elke klacht door zijn
verzekeraar, alsook op de invoering van procedures voor klachtenbehandeling binnen de
sector.
2.5. De verzekeringsonderneming vermijdt in haar betrekkingen met de consumenten iedere
discriminatie die niet gebaseerd is op objectieve criteria.
2.6. De gegevens met betrekking tot de consumenten worden vertrouwelijk en
overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer behandeld. De
verzekeringsonderneming verbindt er zich toe in wettelijke procedures te voorzien.
2.7. De verzekeringsonderneming zal de consument aanzetten tot preventie.
[De consument richt iedere klacht betreffende de correcte toepassing door de
verzekeringsonderneming van deze gedragscode aan de klachtendienst van de betrokken
verzekeringsonderneming. Als het door deze dienst gegeven antwoord niet bevredigend is
voor de consument, dan kan hij vervolgens met zijn klacht terecht bij de Ombudsman van
de verzekeringen via www.ombudsman.as.]
3. Verplichtingen van de verzekeringsonderneming jegens de tussenpersonen
3.1. De verzekeringsonderneming tracht niet van haar situatie gebruik te maken om haar
tussenper– sonen onevenwichtige of onbillijke samenwerkingsvoorwaarden op te leggen.
3.2. De verzekeringsonderneming zal steeds de zakenrelatie met de tussenpersoon en elke
aangebrachte nieuwe zaak die daaruit voortvloeit, beoordelen aan de hand van objectieve
criteria en met inachtneming van het principe van gelijke behandeling van de
tussenpersonen waarmee zij samenwerkt. Die objectieve criteria kunnen zowel met de
zakenrelatie als met de aard van het voorgestelde risico verband houden.
3.3. De verzekeringsonderneming verbindt er zich toe dat ze de consument niet zal
beïnvloeden in diens vrije keuze van een tussenpersoon waarmee zij samenwerkt en diens
zakenrelatie met de tussenpersoon in elke communicatie respecteren.
3.4. De gegevens met betrekking tot de tussenpersoon worden met discretie behandeld door
de verzekeringsonderneming en haar personeelsleden. [Niettemin zal, in geval van bericht
van wijziging van tussenpersoon, de verzekeringsonderneming daarvan een niet gewijzigde
kopie richten aan de oude tussenpersoon op diens uitdrukkelijke en schriftelijke vraag
wanneer:
- er een geldend niet-concurrentiebeding bestaat; aan de verzekeraar
moet het bewijs geleverd worden van het bestaan van een dergelijk
beding,
- de cliënt een verklaring meedeelt waaruit blijkt dat hij geen bericht
van wijziging van tussenpersoon zou ondertekend hebben of niet op
de hoogte zou zijn van zo'n bericht;
- er een conflict optreedt betreffende de overdracht van de betrokken
overeenkomst of de beoogde portefeuille. Concreet moet het
bestaan van het conflict blijken uit een kopie van een
ingebrekestelling (verzonden door een van de partijen in het geding
naar de andere partij) of een verzoek met een beschrijving van het
conflict die een advocaat bezorgd heeft aan de verzekeraar.]2
1 Ingelast op 14 september 2015 door de Raad van bestuur van Assuralia.
2 Protocol van 2 juni 2014.
3.5. Het studiemandaat veronderstelt geen confidentialiteit tegenover de oorspronkelijke

 

Wij zijn Onafhankelijk verzekeringsmakelaar :

 

HBG Financiële Dienstverlening BVBA

De Keyserlei 58 - 60 Bus 19
2018 Antwerpen
(oo32) (0) 3 3049627
info@www.eenverzekering.be
www.eenverzekering.be