Contract Informatie Business

- Business

De Businessformules beantwoorden aan specifieke behoeften van ondernemingen. Er is een waaier aan formules beschikbaar die zich richten tot managers, zelfstandigen, vrije beroepen, KMO’s en grote bedrijven.
 

 • de onderneming kiest een formule in functie van het aantal reizen en de grootte van de onderneming
 • de onderneming kan haar medewerkers tijdelijk of permanent beschermen, naargelang het aantal reizen die ze ondernemen
 • de verzekering kan uitgebreid worden zodat ook familieleden die onder hetzelfde dak wonen beschermd zijn

*Business Premium

Specifieke garanties voor het Business Premiumcontract:
 • Volledige aanvullende terugbetaling van de medische kosten*.
 • Terugbetaling van de in het buitenland opgelopen medische kosten bij ambulante verzorging tot 12.500€
 • Vervroegde terugkeer bij overlijden van een medewerker of wegens een zwaar schadegeval in de firma.
 • Comfort in het ziekenhuis: éénpersoonskamer met telefoon en TV.
 • Dekking van de opsporings- en reddingskosten in de bergen tot een bedrag van €10.000.
 • Vergoeding van de vervoerskosten tot in het ziekenhuis bij ongeval in de bergen.
 • Psychologische bijstand na trauma, zoals overlijden van een verwant, een arbeidsongeluk, een verkeersongeluk, een geval van agressie, een car- of homejacking (5 sessies).
Algemene garanties :
 • Terugbetaling van de medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds, voor naverzorging in het land van domicilie van een in het buitenland gedekt medisch schadegeval en waarvan Europ Assistance onmiddellijk op de hoogte werd gebracht.*
 • De organisatie en het ten laste nemen van het vervoer/de repatriëring van de zieke of gewonde mits toestemming van de arts van Europ Assistance.
 • In geval van repatriëring van de verzekerde tijdens een beroepsverplaatsing betalen wij ofwel de terugkeer naar de oorspronkelijke verblijfplaats, ofwel de heenreis van de persoon die werd aangeduid om de vervanging te verzekeren.
 • Vervanger om het voertuig terug te brengen als de bestuurder of een andere verzekerde het voertuig niet meer kan besturen wegens medische redenen.
 • Bij een ongeluk in de bergen nemen wij de opsporings- en reddingskosten ten laste tot een bedrag van 10 000 €.
 • Bij een ski ongeval nemen wij het transport tot aan een ziekenhuis ten laste.

 

*Dit contract kan ook afgesloten worden zonder de waarborg “terugbetaling van de bijkomende medische kosten”.

Begeleiding van de medereizigers
 • In geval van repatriëring of vervoer van de verzekerde organiseren en vergoeden wij de terugkeer naar huis van de verzekerde medereizigers of de verzekerde die zich naar het ziekbed van de verzekerde heeft verplaatst.
 • Of, indien zij hun reis niet kunnen voortzetten met de aanvankelijk voorziene middelen, vergoeden wij de kosten voor de voortzetting van hun reis voor het bedrag dat wij zouden hebben besteed aan hun terugkeer naar huis.
Specifieke garanties voor het Business Premiumcontract:
 • Bezoek van een verwant in geval van hospitalisatie van de verzekerde in het buitenland van meer dan 48 uur.
 • Verplaatsing heen en terug, tussenkomst in de hotelkosten tot een bedrag van 300 € per nacht (max. 7 nachten).
 • Tussenkomst in de verplaatsingskosten van deze verwant tussen het hotel en het ziekenhuis tot een bedrag van 375 €.
 • In geval van onverwachte hospitalisatie van een verwant op het thuisfront voor langer dan 48 uur, organiseren wij de vervroegde terugkeer van de verzekerde en nemen we de kosten hiervoor ten laste. Indien het de hospitalisatie van een kind van de verzekerde betreft, organiseren wij onmiddellijk de vervroegde terugkeer en nemen we de kosten hiervoor ten laste, ongeacht de tijd van de opname.
 • In geval van onverwacht overlijden van een familielid, organiseren wij de vervroegde terugkeer en nemen we de kosten hiervoor ten laste.
Thuisbijstand in België
 • Als tijdens het verblijf van de verzekerde in het buitenland zijn woning in België ernstige schade heeft opgelopen, dan organiseren wij en nemen wij zijn heen-en terugreis naar België ten laste.
 • Is zijn woning onbewoonbaar als gevolg van ernstige schade? Wij bieden hem hulp om hem elders onder te brengen, zijn woning te bewaken en zijn meubilair te vervoeren.
 • Is zijn deur beschadigd of heeft hij zijn sleutels verloren? Wij vinden hem een slotenmaker en komen tussen in de interventiekosten.
 • Wenst hij werken uit te voeren aan zijn woning? Wij kunnen vakmannen voor hem vinden in België.
Specifieke garanties voor het Business Premiumcontract:
 • Als de verzekerde tijdens een verplaatsing langer dan 8 uur (waarvan één nacht) geïmmobiliseerd is ten gevolge van een staking van het lucht-, trein-, of zeeverkeer, een technisch probleem, slechte weersomstandigheden, een natuurramp of een terroristische aanslag, komen wij tussen in de hotelkosten (max. 2 nachten, 300 € per nacht) ofwel zorgen wij voor een vervangwagen (max. 500 €).
 • Bij verlies of diefstal van reisdocumenten, tussenkomst in de verplaatsingskosten naar ambassade of consulaat tot maximaal 250 €.

 

Algemene garanties:
 • Bijstand naar aanleiding van een staking van het openbaar vervoer in België : mobiliteitsoplossing om zich te begeven naar de plaats van professionele activiteiten, de plaats van professionele vergadering / conferentie / seminarie of de plaats van studie. 
 • Bijstand aan de fiets en aan de bestuurder van de in België geïmmobiliseerde fiets 
 • We verlenen bijstand in geval van verlies of diefstal van reisdocumenten of het vervoersbewijs in het buitenland.
 • Verzenden van beroepsdocumenten.
 • We nemen ook het vervoer van de bagage ten laste.
 • Bij het laattijdig toekomen van de bagage in het land van bestemming (min. 4 uur met lijnvlucht, min. 8 uur met charter) komen wij tussen in de eerste strikt noodzakelijke aankopen en dit tot maximaal 350 €.
 • Indien de verzekerde medewerker vroegtijdig moet terugkeren en niet naar de locatie van zijn missie kan terugkeren, regelen wij de vervanging van de verzekerde door een collega.
 • Verzending van een koffer met persoonlijke bezittingen in geval van verlies of diefstal van bagage.
 • Doorgeven van dringende berichten.
 • Ter beschikking stellen van geld voor onverwachte uitgaven in het buitenland.
 • Tijdens de verplaatsing: verzending van brillen, prothesen, geneesmiddelen die ter plaatse onvindbaar zijn.
 • Bijstand van een tolk in het buitenland