Beleggen :

 • U hebt nog een lange weg af te leggen. Wie gaat u daarbij helpen? U spaart voor uw pensioen, maar als er onderweg iets gebeurt? Een ongeval, een langdurige ziekte of een overlijden is onvoorspelbaar en trekt een serieuze streep door uw rekeningen. Weet u hoe uw financiële situatie er dan uit ziet? Breng uw gezinsinkomen in kaart... Van Sparen naar Beleggen dat is niet zo'n grote stap. Beleggen kan al vanaf 5000 euro en loont pas echt op lange termijn, minimaal 8 jaar. Invest volgens uw levenscyclus.
 • Tak 21 Formule
 • Tak 23 Formule
 • Tak 26 Formule

Vragen onze adviseurs om meer informatie over Wegwijs in de Beleggingsmix. 

Wat is Beleggen?

Een belegging is een vorm van investering, waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere tijd met als doel in de toekomst financieel voordeel te behalen. Het beleggen wordt ook wel omschreven als het opgeven van bepaalde zekere bedragen in ruil voor onzekere inkomsten in de toekomst.

Beleggingsfondsen :

Baloise Insurance selecteerde beleggingsfondsen van verschillende gerenommeerde fondsbeheerders. Ook de samenhang van hun fondsengamma was veiligheid het uitgangspunt. Ze kozen voornamelijk globale aandelen- en gemengde fondsen met een doorgedreven spreiding van de beleggingen in de portefeuille. Het zijn actief beheerde fondsen die mooie historische rendementen kunnen voorleggen. Deze beleggingsfondsen zijn gevestigde waarden en de beheerders zijn experten die de marktsituatie op de voet volgen. Deze verzekeringsfondsen zijn onderdeel van het Tak-23 gedeelte van de levensverzekeringspolissen Invest, Invest 23, Save Plan, Junior Plan, IPT, VAPZ, Sociaal VAP en Riziv.

Soorten Fondsen :

 • Gemengde Fondsen : Beleggingsfondsen die beleggen in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten, en daarmee de belegger een breed gespreide portefeuille aanbieden.
 • Aandelen Fondsen : Een aandelen fonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aandelen staan bekend als een risicovolle beleggingscategorie: koersen kunnen in korte tijd hard stijgen of dalen. Maar wie dit risico begrijpt en zich er tegen wapent, hoeft dat geen probleem te zijn. Meer risico , mogelijk meer rendement. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
 • Obligatie Fondsen : Een obligatie fonds belegt in obligaties met als doel een stabiele stroom van inkomsten en/of koersresultaat voor beleggers te generen. De waarde van een obligatiefonds beweegt tegenovergesteld aan verandering aan de kapitaalmarktrente.
 • Liquiditeit Fondsen : Een liquiditeitenfonds is een beleggingsinstelling die het geld van de deelnemers in liquiditeiten belegt. Vanwege de korte looptijd is de gevoeligheid van rente wijzigingen gering. Zo'n beleggingsfonds wordt ook wel een geldmarktfonds genoemd.

Beleggingsbegrippen :

 • Aandeel : Waardepapier dat een "stukje" van de eigendom van een vennootschap (bedrijf) vertegenwoordigt.
 • Obligatie : Een effect in de vorm van een schuldbewijs. Door de uitgifte van een obligatie kan de uitgevende instelling vreemd vermogen aantrekken voor bijvoorbeeld investeringen. Een obligatie geeft recht op (meestal) een vaste rente en terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd. Uitgevers van obligaties zijn bijvoorbeeld ondernemingen, publieke instellingen en dus overheden.
 • Onroerend Goed : Een huis, een bedrijfspand of fabriek plus bijbehorende grond worden onroerende goederen, onroerende zaken of vastgoed genoemd. Onder onroerend goed worden grond inclusief panden (zaken) die duurzaam met de grond verenigd zijn verstaan.
 • Liquiditeiten : Direct ter beschikking staande geldmiddelen. (kortlopende deposito's, contant geld)

 

Wat is dividend?

Dividend is een winstuitkering  van haar onderneming aan haar aandeelhouders.

"Dividend" komt van het Latijnse woord dividere, dat verdelen betekent.

Een onderneming die winst maakt heeft twee mogelijkheden voor de winstverdeling. Zij kan de winst inhouden of investeren in het bedrijf of uitkeren aan haar aandeelhouders.

 

RENDEMENT OBLIGATIE...

Met obligaties kunt u op twee manieren rendement behalen. U ontvangt een rente op de gelden die u beschikbaar stelt. Dit wordt couponrente genoemd. Daarnaast fluctueert de koer van een obligaties waardoor u ook rendement kunt behalen. Anders dan couponrente is dit geen gegarandeerd rendement.

Couponrente op Obligatie

Als u belegt in obligaties krijgt u hier een vergoeding voor; een couponrente. Dit kan een vaste of een variabele rente zijn. De hoogte van de rente is afhankelijk van de uitgevende instantie en hangt nauw samen met de solvabiliteit van de instantie. Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe hoger de vergoeding hoe groter het risico. Een obligatie heeft veelal een vaste looptijd van bijvoorbeeld 10 jaar. Na 10 jaar ontvangt u de inleg retour. Mocht de uitgevende instantie in de tussentijd failliet gaan dan bent u uw inleg kwijt. Dit risico is terug te vinden in de couponrente. Een obligatie van de overheid is over het algemeen minder riskant dan een obligatie van een bedrijf dat opereert in een sterk cyclische markt. De couponrente die u ontvangt op een obligatie van de overheid zal in dat geval ook lager zijn.

Meer Weten?

Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.